Wsparcie bioróżnorodności przez przemysł kluczowe dla odbudowy ekosystemów

Światowy Dzień Środowiska 2021 otwiera nową Dekadę ONZ poświęconą przywracaniu ekosystemów. ONZ podkreśla, że przez najbliższe 10 lat zarówno rządy, organizacje, społeczności, jak i biznes powinni skupić się na ochronie i odbudowie ekosystemów, które stanowią źródło życia dla bioróżnorodności. Zrównoważona działalność przemysłowa pomaga chronić naturalne ekosystemy i zachowywać ich przyrodnicze walory.

W odpowiedzi na szybko rosnące skutki zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej 5 czerwca 2021 w ramach Światowego Dnia Środowiska oficjalnie rozpoczęła się ONZ-owska Dekada Restytucji Ekosystemów obejmująca lata 2021-2030. Prowadzone przez ONZ działania mają na celu zapobieganie, powstrzymywanie i odwracanie procesów degradacji ekosystemów na wszystkich kontynentach i oceanach. Według ekspertów w ciągu ostatnich 40 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła się o 60 proc., a wyginięciem zagrożonych jest 1 milion gatunków.

Przemyślane zarządzanie bioróżnorodnością w ekosystemach

Ekosystem dzięki zachowaniu bioróżnorodności tworzy sieć życia dla roślin, zwierząt i organizmów żywych w połączeniu z ich otoczeniem. Przykładem tego są działania Lafarge w Polsce, który realizując założone cele zrównoważonego rozwoju i współpracując ze środowiskami naukowymi systematycznie wdraża rozwiązania wspierające zachowanie i monitorowanie bioróżnorodności na terenie swoich zakładów. Firma wdrożyła już 7 planów Zarządzania Bioróżnorodnością dla kluczowych przyrodniczo obszarów (tzw. BMP – Biodiversity Management Plan) i do końca 2030 r. planuje objąć nimi wszystkie lokalizacje. Jednocześnie wdrożony System Raportowania Wskaźnika Bioróżnorodności pomaga Lafarge ocenić stan bioróżnorodności w sąsiedztwie prowadzonej działalności. Dzięki temu firma może kompleksowo monitorować swój wpływ na przyrodę i uwzględniać w swoich działaniach zakres i unikalność siedlisk na terenie swoich zakładów.

Jednym z krytycznych elementów ekosystemów są pszczoły, którym zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności na całym świecie. Z danych ONZ wynika, że 84 proc. z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, z czego 90 proc. z nich stanowią właśnie pszczoły. I choć w Polsce w 2020 r. populacja pszczół wzrosła, to niskie temperatury, które negatywnie wpłynęły na zbiory miodu mogą odbić się niekorzystnie na ich liczebności. Dlatego tak kluczowa jest każda pomoc w znalezieniu im schronienia. Stąd inicjatywa Lafarge w Polsce by na terenie swoich cementowni w Małogoszczu i na Kujawach zainstalować łącznie 8 pasiek, w których mieszkać będzie od 32 tys. do 100 tys. pszczół.

Regularnie przyglądamy się jak nasze wysiłki na rzecz odbudowy środowiska odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu lokalnych ekosystemów i zwiększaniu różnorodności biologicznej w naszych kamieniołomach. Przywróciliśmy naturze już ponad 1160 ha terenów, na których miała miejsce działalność wydobywcza i tylko w tym roku chcemy poddać rekultywacji ponad 100 ha terenów, które będą domem dla roślin i zwierząt – podkreśla Magdalena Grońska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju w Lafarge. – W Lafarge pszczoły i ptaki zajmują centralne miejsce, ponieważ przywrócenie zdrowych populacji tych ważnych zapylaczy umożliwia rozkwit lokalnej roślinności i utrzymanie stabilnego ekosystemu kluczowego dla rozwoju bioróżnorodności. Szum maszyn chcemy zastąpić szumem natury – już słychać brzęczenie pszczół wokół naszych cementowni – dodaje Magdalena Grońska.

Współpraca biznesu, nauki i lokalnych społeczności

Lafarge przywraca obszary naturze w konsultacji z naukowcami SGGW, przeprowadzając udane rekultywację w kierunku wodnym, rolnym i leśnym. Eksperckie przygotowanie i przeprowadzenie rekultywacji od strony technicznej i biologicznej daje wymierne efekty środowiskowe i krajobrazowe. W kopalni kruszyw „Ostrowite” przeprowadzona została innowacyjna rekultywacja w kierunku rolnym w oparciu o wykorzystanie pyłów i iłów z uszlachetniania kruszywa. Dzięki temu szybciej przywrócono glebę rolnictwu i poprawiono jej właściwości chemiczne. Z kolei w Dębinie Łętowskiej w ramach Planu Zarządzania Różnorodnością Biologiczną zamontowano pływającą wyspę wegetacyjno-lęgową, poprawiając tym samym warunki bytowania rzadkich gatunków ptaków. Natomiast na obszarze żwirowni w Sępólnie powstaje las mieszany, gdzie dodano rozdrobnione elementy drzew i krzewów, które są pożywieniem dla pożytecznych mikroorganizmów. Dzięki temu odtworzony został naturalny układ warstw gleby wzbogacony o naturalne składniki organiczne, co pozwoli szybciej przywrócić tereny leśne środowisku naturalnemu i wiernie odtworzyć pierwotny stan flory i fauny.

Dodatkowo w 2018 r. dzięki współpracy z lokalnymi społecznościami zrewitalizowano i zrekultywowano jezioro w Szczepanowie na Kujawach. Cementownia i Kopalnia Kujawy wsparły inicjatywę poprzez pomoc materiałową oraz sprzętową w pogłębieniu jeziora oraz w wyprofilowaniu jego brzegu. 

Istotnym wsparciem w naszych działaniach są lokalne społeczności. Dzięki tej współpracy możemy realizować projekty, które istotnie przyczyniają się do wsparcia bioróżnorodności na danym terenie i przynoszą realne korzyści w postaci zwiększonych walorów turystycznych i krajobrazowych danych terenówmówi Magdalena Grońska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju w Lafarge.Dbałość o różnorodność przynosi wymierne korzyści dla środowiska, społeczności lokalnych, ale też biznesu, który dzięki temu uczy się prowadzenia działalności w zgodzie z naturą i poszanowaniem dla lokalnych mieszkańców podsumowuje.

***

O Lafarge w Polsce

Jesteśmy jednym z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu oraz liderem rozwiązań na polskim rynku budowlanym. Naszą nadrzędną wartością jest bezpieczeństwo oraz kultura „zero wypadków”. Dostarczamy najwyższą jakość rozwiązań i usług, stale inwestujemy w innowacje. Chcemy być zaufanym doradcą dla naszych Klientów, firmą zrównoważoną i bezpieczną dla naszych partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników.

Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. Obecnie w 51 zakładach zatrudniamy ponad 1500 pracowników. Jesteśmy częścią globalnej Grupy LafargeHolcim, która zatrudnia około 75 000 pracowników w około 80 krajach i posiada ponad 2300 zakładów na świecie.

Jesteśmy liderem branży w zakresie zrównoważonego rozwoju zdefiniowanego w czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz ludzie i społeczności. Łączymy działalność przemysłową z szacunkiem dla pracowników, naszych sąsiadów i środowiska naturalnego.

Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com