Transformacja cyfrowa sektora energetycznego: rewolucja dzięki DevOps, IoT i chmurze

W obliczu rosnących wyzwań, takich jak konieczność zmniejszenia śladu węglowego i zwiększenia efektywności operacyjnej, sektor energetyczny stoi przed ciągłą presją, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych. W odpowiedzi na te potrzeby, branża coraz intensywniej wdraża nowoczesne technologie z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i chmury publicznej. Te rozwiązania umożliwiają tworzenie zintegrowanych, inteligentnych systemów zarządzania energią, które nie tylko rewolucjonizują sposób produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii, ale także przyczyniają się do optymalizacji procesów w firmach i u odbiorców indywidualnych. Kluczem do skutecznego wykorzystania tych narzędzi cyfryzacji jest praktyka DevOps, która umożliwia efektywne integracje i zarządzanie ciągłe zmianami technologicznymi.

źródło: pl.freepik.com

Badanie przeprowadzone przez IFS ujawnia, że jedna trzecia firm energetycznych dąży do lepszej integracji i zarządzania projektami poprzez cyfryzację. Jednakże, napotykają one na znaczące bariery wewnętrzne, takie jak brak konsensusu wśród liderów, niejasne zasoby i umiejętności, oraz słabe uzasadnienia biznesowe dla projektów. Co więcej, aż 79% respondentów podkreśla wagę możliwości ustawiania i mierzenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) przez oprogramowanie przedsiębiorstwa, z naciskiem na optymalizację wykorzystania zasobów, przedłużenie żywotności aktywów i zwiększenie ich niezawodności. Jednocześnie tylko 17% firm uważa, że ich podróż transformacji cyfrowej jest zakończona, co wskazuje na szerokie rozumienie trwającej natury tej transformacji i utrzymujących się przeszkód.

Technologie wspomagają energetykę

Odpowiedzią na potrzeby sektora wydają się być technologie IoT oraz rozwiązania chmurowe. Internet Rzeczy oferuje unikalną możliwość monitorowania i zarządzania infrastrukturą energetyczną w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu czujników i inteligentnych urządzeń, możliwe staje się precyzyjne śledzenie produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji energii, co otwiera drzwi do znaczących oszczędności i optymalizacji procesów. Natomiast technologie chmurowe są nieodłącznym elementem rozwoju IoT, zapewniając niezbędną infrastrukturę do przetwarzania i analizy ogromnych ilości danych generowanych przez inteligentne urządzenia. Elastyczność, skalowalność oraz bezpieczeństwo oferowane przez chmurę umożliwiają efektywną implementację rozwiązań IoT w sektorze energetycznym, znacznie przyspieszając jego cyfryzację.

– Technologie te, często znajdują się w obszarze działalności i odpowiedzialności osób, które specjalizują się w metodyce DevOps, czyli łączą rozwój oprogramowania z operacjami IT, utrzymaniem, oraz technologiami chmurowymi. To jedna z przyczyn, dla których rola i kompetencje DevOps są tak istotne i mogą znacząco wspierać projekty transformacji energetycznej, obok zespołów takich jak na przykład Big Data – mówi Szymon Ziółkowski, Associate Cloud Architect, Cloud & DevOps Services w SoftServe.

Przykład: DevOps łączy kluczowe technologie

Przykładem zaawansowanego wykorzystania IoT i chmury w sektorze energetycznym jest projekt realizowany przez SoftServe. Klientem był dostawca rozwiązań optymalizacyjnych opartych na sztucznej inteligencji dla globalnego przemysłu naftowego i gazowego, koncentrujący się na zwiększeniu produkcji i obniżeniu kosztów operacyjnych. Kluczowym wyzwaniem było zarządzanie ogromną ilością danych z pola naftowego oraz potrzeba zapewnienia wysokiej dostępności i ochrony danych.

– Nasz projekt dotyczył zarządzania danymi IoT na dużą skalę. Zastosowaliśmy takie uslugi jak  AWS IoT Core, Kinesis Firehose i AWS Glue, co pozwoliło nam na obsługę setek tysięcy wiadomości na sekundę z niezawodnością i wysoką wydajnością. Użyliśmy nowoczesnych technologii jak Kubernetes, Terraform i GitHub Actions, które ułatwiły automatyzację i zarządzanie projektem, łącząc niezawodność z najnowszymi trendami technologicznymi – Piotr Sikora, AWS DevOps Technical Leader.

Kluczowe etapy projektu

Pierwszym etapem była dokładna ocena istniejących rozwiązań klienta, skupiająca się na zarządzaniu kontami AWS, infrastrukturze sieciowej, narzędziach monitorujących, Infrastrukturze jako Kod (IaC), oraz narzędziach CI/CD. Dzięki temu zespół projektowy mógł zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji oraz zaplanować strategię wprowadzenia nowych rozwiązań, mających na celu automatyzację wdrażania aplikacji, optymalizację procesów CI/CD, zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie kosztów operacyjnych.

Następnym krokiem było zaprojektowanie i wdrożenie nowej infrastruktury AWS, która zastąpiła istniejące rozwiązania, takie jak broker MQTT działający na EKS, przez integrację z AWS IoT Core i Kinesis Firehose oraz konwersję plików do formatu Parquet przy użyciu katalogu danych AWS Glue. To podejście nie tylko zwiększyło efektywność transferu danych i ich dostępność, ale także zapewniło lepszą ochronę danych, odpowiadając na kluczowe wyzwania współczesnego sektora energetycznego.

W dalszej kolejności, zespół skupił się na implementacji praktyk z obszaru DevOps, wdrazajac nowe narzedzia takie jak Terraform do zarządzania infrastrukturą jako kodem (IaC) oraz GitHub Actions i ArgoCD do automatyzacji procesów CI/CD. Takie podejście umożliwiło szybkie i skuteczne wdrażanie zmian, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i stabilności środowiska. Zastosowanie narzędzi takich jak Slack i DataDog do integracji procesu CI/CD i monitoringu podkreśla nowoczesne podejście do zarządzania projektami w sektorze energetycznym.

  Projekt SoftServe pokazuje, jak kluczowa w cyfryzacji sektora energetycznego jest praktyka DevOps. Ta metodyka jest fundamentem umożliwiającym efektywne połączenie rozwoju, operacji i jakości usług, co prowadzi do zwiększenia efektywności, zmniejszenia ryzyka i szybszego wdrażania innowacji – podkreśla ekspert SoftServe.

Cyfryzacja sektora energetycznego dzięki IoT i technologiom chmurowym jest nieunikniona i stanowi klucz do przyszłości branży. Wyzwania, przed którymi stoi sektor, takie jak konieczność integracji systemów, zarządzania projektami, i przekształcenie operacyjne, mogą być skutecznie adresowane przez te technologie. Projekt realizowany przez SoftServe stanowi przykład, jak zaawansowane technologie i metodyki pracy mogą przekształcić operacje i usługi w sektorze energetycznym, otwierając drogę do zwiększenia efektywności, redukcji kosztów i wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań energetycznych.