ONICO SA – akcjonariusze powołali nowy skład Rady Nadzorczej

Decyzje NWZA w dniu 25 września 2019

NWZA ONICO SA podjęło w dniu 25 września uchwały o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołaniu nowego składu RN spółki. Ponadto akcjonariusze powołali rewidenta ds. szczególnych w celu zbadania dotychczasowego prowadzenia spraw spółki Efektem podjętych uchwał ma być ochrona interesów akcjonariuszy oraz rozpoczęcie działań zmierzających do naprawy sytuacji w ONICO SA.
W skład Rady Nadzorczej ONICO SA weszli: Jarosław Kołkowski, Stefan Jaworski, Krzysztof Korwin-Kossakowski, Ireneusz Raczyński i Piotr Kostarski.


Przedmiotem badania będzie ustalenie, czy transakcje zawierane przez zarząd spółki w okresie objętym badaniem miały uzasadnienie ekonomiczne z punktu widzenia działalności podstawowej Spółki, czy transakcje te miały podstawy prawne i czy nie miały na celu uzyskania przez osoby powiązane ze Spółką nienależnych lub rażąco wygórowanych korzyści majątkowych. Biegły ustali też jaki wpływ ww. transakcje, w tym inwestycje w spółki zależne lub powiązane, miały na utratę płynności finansowej, a w konsekwencji utratę źródeł finansowania i niewypłacalność Spółki.
Ponadto biegły dokona rewizji procedur księgowych oraz polityki rachunkowości w Spółce.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości biegły wskaże osoby odpowiedzialne lub potencjalnie odpowiedzialne za ich powstanie.
– Dotychczasowy zarząd ONICO nie dawał rękojmi respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych, transparentności funkcjonowania spółki i przeprowadzenia skutecznych działań naprawczych. Spółka ONICO ma jeszcze szansę na wdrożenie takich działań – jednak potrzeba zdecydowanych i skutecznych działań. Takie zadania zostały postawione przed nową Radą Nadzorczą. Dlatego także dniu dzisiejszym Rada odwołała pana Andrzeja Kociubińskiego z funkcji prezesa i członka Zarządu. Nowy Zarząd zostanie wyłoniony w ciągu kilku najbliższych dni i będzie musiał gwarantować restrukturyzację spółki oraz ochronę kapitału akcjonariuszy. Z pewnością kluczowy będzie także audyt wcześniej podejmowanych decyzji mających wpływ na sytuację spółki. To dobrze, że akcjonariusze ONICO aktywnie uczestniczą w ratowaniu spółki, która w przyszłości może odzyskać swój potencjał. Taka reakcja powinna wzorem dla innych inwestorów – mówi Jarosław Kołkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej ONICO SA.